Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

mw2.jpg
FOTO: Anders Löwdin/Riksdagsförvaltningen

Margot Wallström presenterar utrikesdeklarationen 2018

År 2014 lanserade utrikesminister Margot Wallström en feministisk utrikespolitik vilket innebär att feministiskt perspektiv ska genomsyra den svenska utrikespolitiken i alla led.  Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket är en förutsättning för regeringens utrikespolitiska mål om fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Sverige har tagit en ledande roll för jämställdhet och mänskliga rättigheter i strävan efter att våld, förtryck och systematisk underordning skall sluta vara ett dagligt inslag i kvinnors vardag. 

Den 14 februari 2018 presenterade Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration för 2018 i Riksdagen.

Margot inledde med att lyfta några av de globala utmaningar som världen står inför i form av klimathot, krig och konflikt samt att fler länder isolerar sig. I en värld som ständigt förändras är samarbete och dialog de viktigaste verktygen för att främja jämställdhet och fred. 

Vidare lyfte utrikesministern att Sveriges roll i säkerhetsrådet förser oss med en viktig plattform där vi med full kraft kan bedriva en feministisk politik, bygga allianser och stärka kvinnor för att påverka FN och andra länders arbete. Genom att aktivt driva dessa frågor kan Sverige bidra till att FN:s resolutioner och beslut genomsyras och förankras i genusperspektiv - något som vi på Operation 1325 strävar efter. Utrikesdeklarationen nämner även att utrikesförvaltningen effektivt ska driva genomförande av resolution 1325 samt uppmuntra och stödja andra länder i deras framtagande och implementering av nationella handlingsplaner för kvinnor, fred och säkerhet. Sveriges roll i säkerhetsrådet kan således bidra till att öka legitimiteten för kvinno- och fredsorganisationer som ofta är motarbetade samt att stärka det internationella arbetet för kvinnor, fred och säkerhet. 

Margot Wallström talade om höstens MeToo-rörelse som blev en global protest och ett enastående upprop mot sexuella trakasserier. Hon betonade att kvinnor tröttnat på att ständigt bli förbisedda vad gäller resurser, representation och rättigheter. Här underströk utrikesministern vikten av att Sverige driver en feministisk utrikespolitik genom bland annat kvinnliga medlingsnätverk i Syrien, Afghanistan, Colombia och Ukraina vilket ökat den kvinnliga representationen och förbättrat dialog i fredsprocesser. Sverige kommer även utöka sitt stöd och arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som svar till andra regeringar som istället strypt stödet och på så sätt ökat riskerna och osäkerheten för många kvinnor världen över. Genom att anta en ledande roll bidrar Sverige till att andra regeringar följer och driver en utrikespolitik som främjar jämställdhet, mänskliga rättigheter och fred i en tid där demokrati och rättsstatens principer motarbetas. Emellertid uppmanar Operation 1325 Sverige att ta tydligare ställning mot de stater som går mot en antidemokratisk utveckling där vi ser mänskliga rättigheter och friheter inskränkas.

Operation 1325 ser positivt på att regeringen utökar indikativ finansiering under perioden 2018 - 2022 som ska bidra till riktade insatser och jämställdhetsintegrering av utvecklingsarbetet. 

Vi hoppas att Sverige kommer att driva den feministiska utrikespolitik som de presenterar i handlingsplanen och att Sverige fortsätter och stärker sin ledande roll i att lyfta genusperspektiv i det internationella samfundet.