Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

andersb.jpg
Viktigt att resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet omvandlas till konkreta initiativ, menar generalmajor Anders Brännström.
FOTO: Rick Forsling/Försvarsmakten

Kvinnors säkerhet och deltagande – en order

FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 har utgjort klara direktiv från allra högsta politiska nivå att stärkandet av kvinnors och flickors säkerhet i konflikter och deltagande i fredsbyggande i post-konfliktområden är prioriterade områden.

Dessa resolutioner har varit ett stort stöd i arbetet att integrera ett genderperspektiv i Försvarsmaktens verksamhet, men jag hoppas att vi även utan dem hade kommit till samma resultat; att vi genom en analys av hur män, kvinnor, flickor och pojkar påverkas av och själva påverkar konfliktsituationer, hade handlat därefter och genomfört insatserna bättre på plats, för att de ska komma hela befolkningen till godo.

Det handlar om sunt förnuft, och förhoppningsvis hade vi sett på de här frågorna som vilka andra frågor som helst som förbättrar vår verksamhet.

Nu finns resolutionerna till stöd, och det gäller då att se till att deras föresatser, alla goda tankar om skydd och delaktighet, omvandlas i konkreta initiativ och implementering på plats. Detta gör vi genom att analysera situationen i insatsområdet utifrån ett genderperspektiv, utbilda vår personal inför insatser så att de har förståelse för frågorna med sig ut i fält, säkerställa genderrådgivare på plats i insatserna för att se till att resolutionerna 1325 och 1820 följs och se till att ett genderperspektiv finns med i varje steg i den operativa planeringen.

Förändra synen på lösningarna

Detta är ett arbete som ännu inte är färdigt. Förändring tar tid, speciellt när det innebär att man måste förändra organisationens sätt att se på problem och hur man löser dem. Något av det viktigaste i ett sådant förändringsarbete är stöd från högsta ledningen. Det är ledningen som måste ta sig tid att sätta sig in i vad resolutionerna innebär för verksamheten, och som måste sätta krav på organisationen. Det är ledningen som måste föregå med gott exempel.

Vi på Försvarsmakten är stolta över att vi har hunnit en bit på väg i vårt arbete med frågorna. Från årsskiftet har vi ett internationellt centrum för utbildning på Livgardet specifikt tillägnat dessa frågor: Center for Gender in Military Operations, som är unikt i världen och som kommer att utbilda personal i att arbeta med resolutionerna 1325 och 1820 i militära operationer. Det är ett stort steg framåt. Men vi vet också att det finns många steg kvar att ta, och vi kan inte göra det själva. Det är för viktiga frågor för att det ska göras enskilt av olika organisationer. Detta är en fråga om människors rättigheter, och dem ska vi arbeta för tillsammans, alla aktörer på plats.

Inte bara diskussionsunderlag

På Försvarsmakten tar vi dessa frågor på yttersta allvar. Resolutionerna 1325 och 1820 är nämligen inga diskussionsunderlag. För oss är de order.

Anders Brännström
Generalmajor, Försvarsmakten