Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Kvinnors deltagande måste stärkas för att hållbar fred ska vara möjlig

Sedan några månader tillbaka har det globala nätverket för kvinnliga fredsmäklare genomfört en studie om hållbar fred bland kvinnor i civilsamhället i Kanada, Colombia, Liberia, Filippinerna, Sierra Leone, Sydsudan, Sverige och Ukraina. I den internationella studien har vi på Operation 1325 genomfört fokusgruppdiskussioner och intervjuer för att lyfta det svenska civilsamhällets perspektivet på hållbar fred.  

Studien i sin helhet syftar till att belysa vad hållbar fred innebär för kvinnor i civilsamhället, vilka hinder de konfronteras med i fredsarbetet och vad de redan utför som kräver erkännande samt hur det internationella samfundet kan tillfoga rätt och effektivt stöd.  

Nu har GNWP gått igenom den första vändan av svaren och identifierat vissa trender. Studien visar att representanter från de olika länderna menar att fred är mer än frånvaro av krig och att fred även bör definieras av utveckling, god samhällsstyrning och existerande fredskultur. Av de svar som inkommit har alla varit överens om att fred kräver jämställdhet.

Trots att viss framgång gjorts inom området för kvinnligt deltagande i fredsprocesser så kvarstår exkludering av kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper som stort hinder för hållbar fred. Enligt studien försvåras kvinnors deltagande genom patriarkala strukturer, bristande respekt och erkännande av kvinnors bidrag samt att kvinnor saknar en plattform och har bristande tillgång till media, resurser och utbildning.

Vad som är tydligt är att det finns ett stort behov av att stärka det lokala ägarskapet i internationella program och interventioner. Aktivister och kvinnliga civilsamhällesorganisationer uppger att de upplever att deras möjligheter att påverka givare och internationella organ är begränsade om ens möjliga alls.

Studien bygger på FN:s Säkerhetsråds resolution och Generalförsamlingens identiska resolutioner om hållbar fred (2282 och 70.262) som erkänner betydelsen av ett brett och inkluderande tillvägagångssätt som tar hänsyn till alla steg av fred och inte enbart återuppbyggnad efter konflikter. Kvinnoorganisationers och civilsamhällets ansträngningar har i större utsträckning visat sig adressera grundorsaker till konflikt genom ett multisektoriellt och lokalt tillvägagångssätt. Det innebär att deras arbete är oumbärligt för att göra fred hållbar.

Projektet som Operation 1325 nu är delaktiga i genom intervjuer och samtal säkerställer att lokala kvinnors röster är representerade i den globala diskussionen och implementeringen av agendan för hållbar fred. Studien fortsätter till augusti 2018 och vi kommer att fortsätta samla data och information som vi vidarebefordrar till det globala nätverket som i sin tur kommer att presentera den i oktober 2018 och publicera hela studien i slutet av året.  

Den 26e April presenterades en del av studien, klicka på länken för att läsa mer:  

http://gnwp.org/we-want-to-be-heard-local-women-demand-inclusion-in-the-discussion-and-implementation-of-the-sustaining-peace-agenda/