Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

styrelsemote_gruppbild_-_redigerad.jpg
Från vänster: Silvia Rönn (kassör), Ragnhild Greek (SEK), Birgitta Rang (SKV), Annika Schabbauer (kanslichef), Eva Zetterberg (ordförande), Hanna Öhlén (styrelsetrainee), Alexandra Iriarte (projektledare), Gunnel Bemerfeldt (SKV), Gunnila Lahne (UN Women), Charlotte Lind (kommunikatör), Valentina Barrios (praktikant) och Saga Holmgren (praktikant).

Kraftsamling och inspiration inför hösten

En sommar har gått och världen har skakats i sina grundvalar av våld och konflikter. Samtidigt märks hoppet. Efter enträget fredsarbete anas en väg ur konflikter som en gång tycktes olösbara. Världen över organiserar sig kvinnor i fredsrörelser – de står upp för mänskliga rättigheter, för jämställdhet och för hållbar fred. När de höjer sina röster är det vårt uppdrag att sprida deras budskap vidare.

På Operation 1325 slår vi upp dörrarna och välkomnar personal och praktikanter tillbaks efter semestern. För två veckor sedan hade vi en planeringsdag med styrelsen och med våra medlemsorganisationer där vi frågade oss hur vi bäst kan främja kvinnors rättigheter, verka för mänsklig säkerhet och för hållbar fred. Som organisation tillhör Operation 1325 civilsamhället och vårt mål är att informera om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vår drivkraft är att se hela resolutionen förverkligad: att kvinnor ska medverka i beslut som rör fred och säkerhet, att kvinnors och flickors rättigheter skyddas vid konflikter samt att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra politik, militär verksamhet och allt fredsbyggande arbete.

Året som ligger framför oss är fullt av aktiviteter. Seminarier kommer att hållas inför MR-dagarna och bokmässan. Under höstterminen finns möjlighet för studenter som skriver sin uppsats inom ett ämne med koppling till resolution 1325 att samlas i Operation1325:s lokaler för inspiration, samtal och vägledning. Detta år sjösätts även vårt första styrelse traineeprogram med syftet att verka för en 50/50-könsfördelning i framtidens styrelser.

Ett intensivt år kräver en passande introduktion: I lördags bjöd Operation 1325 in till en föreläsning med professor Drude Dahlerup, forskare inom området kön och politik, på ämnet ”Hur kan kvinnors röster bli starkare inom utrikespolitik, fred och säkerhet?”  Föreläsningen lockade en stor publik och gav upphov till diskussioner om utvecklingen i Colombia, militär upptrappning i världen, förändringen av media som hot mot demokratin, samt mycket annat.

Parallellt med de aktiviteter som hålls i Sverige kommer Operation 1325 att hålla kontakten med kvinnoorganisationer från Moldavien, Albanien, Colombia, Nicaragua, Palestina, Turkiet, Syrien, Libanon, Jemen och Somalia. Vi ska stödja dem i deras ledarskap så att deras representanter kommer till tals vid förhandlingsborden. Med gemensamma krafter ska vi verka att resolution 1325:s agenda för fred, kvinnor och säkerhet blir verklighet.

I Turkiet sker inskränkningar av pressfriheten. Vår partnerorganisation, JINHA – en sammanslutning av medieaktörer, journalister, publicister och aktivister  - rapporterar att två av deras medlemmar fängslats efter kuppförsöket i juli. Den konferens för kvinnor i internationella relationer som i höst skulle hållas utanför Istanbul har blivit inställd. Vi på Operation 1325 accepterar inte rädsla som drivkraft för ett lands politik och vi ställer inte upp på att ”säkerhet” definieras som kontroll över de röster som kritiserar, för fram visioner och presenterar alternativ.  Vi ställer oss bredvid våra turkiska kollegor och instämmer i deras budskap:  tryckfrihet, yttrandefrihet och deltagande är vad som lägger grunden för demokrati, och utgör en förutsättning för fred.

I Colombia har fredsförhandlingarna rönt framgångar och detta firas av fredsrörelser världen över – så även av oss på Operation 1325. Från denna process kan vi alla dra lärdom, och inslag som varit särskilt viktiga i den colombianska processen kan återskapas i andra konfliktregioner.  Till dessa lärdomar hör, för det första, att den breda agendan för konflikttransformering bör hållas åtskild från det mer snävt definierade målet att nå ett slut på den väpnade konfliken. För det andra ska konfliktens offer och deras behov vara i centrum för fredsagendan. För det tredje bör landreform och smugglingsproblematik vara frågor som diskuteras öppet samt integreras med övriga frågor. Vidare så kan en kommission såsom den colombianska ”Gender subcommission” bidra med det genusperspektiv som behövs för att fredsprocessen ska vara inkluderande och hållbar. Bland annat genom att våld mot kvinnor erkänns som brott som liksom andra konfliktrelaterade brott kräver en rättsprocess, samt kompensation, och att detta sker via mekanismerna för övergångsrättvisa. Slutligen så måste fredsavtalet genomföras innan några andra frågor kan behandlas. Principerna bakom denna komplexa, mångfacetterade process återfinns i  SDG 2030, där det läggs fast att jämlikhet, fred och rättvisa är oskiljaktiga värden.

 

Annika Schabbauer,
Kanslichef på Operation 1325