Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

nbet.jpg
Elisabet Thorp, projektledare och Nicole Bianchi, projektassistent, har under hösten organiserat en konferens om SSR och resolution 1325.
FOTO: Helena Sundman

Egentligen är det enkelt

Ett av Operation 1325:s huvudaktiviteter under hösten var en konferens om säkerhetssektorreformer och resolution 1325. Här är projektgruppens avslutande blogg.

”Egentligen är det enkelt. Vad det handlar om är att i alla lägen ställa sig frågan: Påverkar detta kvinnor och män olika? Och om så är fallet: Vad kan vi göra för att den ena eller andra parten inte ska diskrimineras eller missgynnas?”
Kvinna till Kvinna, "Tänk om! En handbok för varaktig fred", s. 10

Det här är ett av flera av de citat som under hösten synts i vår kampanj ”Kl. 13:25”, en plattform som varje dag när klockan slagit fem i halv två har citerat myndigheter och organisationer som aktivt arbetar med resolution 1325. Citaten berör interaktionen mellan säkerhetssektorreform och resolution 1325. Syftet med detta har varit att visa hur olika svenska aktörer arbetar med och tänker kring kvinnors deltagande och säkerhetsanalys i internationellt freds- och konfliktarbete.

Säkerhet på marken

Personal från myndigheter med nyckelpositioner inom fredsmissioner fick under konferensen ”Säkerhet på marken – att genomföra resolution 1325” möta kvinnoorganisationer från Irak, irakiska Kurdistan och Sudan för att formulera åtgärder och metoder för att integrera resolution 1325 i en breddad säkerhetsagenda. Under hösten har vi besökt ett antal myndigheter och organisationer involverade i 1325-arbetet. Vi tycker oss ha märkt en viss mättnad på frågor som rör de teoretiska frågorna kring resolution 1325. På konferensen var vår ambition att utgå från deltagarnas verklighet i konflikt- och postkonfliktländer. Det resulterade i konkreta diskussioner präglade av bra samtalsklimat. Det blev väldigt tydligt att det fanns ett stort intresse och engagemang hos samtliga deltagare när diskussionerna kring kvinnors deltagande och säkerhetsanalys i internationellt freds- och konfliktarbete utgick från var och ens erfarenhet. Det är något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. 

Ett unikt möte mellan aktörer

Under konferensen uttryckte både de internationella och svenska deltagarna uppskattning över tillfället att få ta del av varandras erfarenheter och mötas för att diskutera gemensamma frågor, vilket de menar var unikt med konferensen. Något som blev tydligt för oss under konferensen var att just behovet av att mötas är både en förutsättning och en utmaning för att kunna samarbeta kring resolution 1325. Exempelvis så berättade den svenska deltagarna med erfarenhet från missionsarbete att de tyckte att det var svårt att få tag på kvinnoorganisationer ute i fält.

Egentligen är det enkelt

En insikt som Operation 1325 tar med sig från konferensen är att vi har en alldeles särskild position genom våra kontaktnät hos både svenska myndigheter och organisationer samt hos kvinnoorganisationer i det internationella civilsamhället. I samarbetet med att realisera resolution 1325 i SSR-processer kan vi vara en viktig länk i att förmedla kontakt mellan relevanta aktörer hos internationella kvinnoorganisationer och svensk myndighetspersonal. Egentligen är det enkelt. 

Nicole Bianchi och Elisabet Thorp