Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

17190472_1483135788365625_1916812612838361718_n.jpg

Albanien - påväg mot en NAP för 1325

Albanien är ett land som lider kraftigt av diskriminering och ojämlikhet, bristande demokrati och bristande rättssäkerhet.Kvinnor lider av sexuellt och könsrelaterat våld och brist på politiska och ekonomiska rättigheter som på ett påtagligt sätt påverka deras liv och att framtida generationer. Men de i huvudsak internationellt drivna projekten för reformer och jämställdhet i freds- och säkerhetssektorn har varit framgångsrika. Antalet kvinnor i beslutsfattande positioner och i säkerhetssektorn ökar.


Kanun-traditionen
Villkoren för kvinnor har sina rötter en kultur som inte är lätt att förändra snabbt. Hur starkt kollektivet fortfarande är i jämförelse med den moderna demokratiska staten är uppenbart när det kommer till Kanun-traditionen. Detta innebär blodsfejd och hämnd baserad på kulturella traditioner. Lagstiftning och rättsstatens principer ignoreras och ses som obetydliga inom den här traditionen. Enligt forskning behövs en kombination av allmän utbildning, politiska påtryckningar och ekonomisk egenmakt, för att få till förändring.

Mannens röst blir familjens röst
Fenomenet ”familje-röstning” råder fortfarande på landsbygden i norra Albanien. Detta innebär att manliga försörjare och äldre familjemedlemmar bestämmer hur varje familjemedlem ska rösta och tar bort deras individuella beslut. I Tiranas gamla familjer som betraktas som överklass eller formellt kallads ”de politicos” är det fortfarande ovanligt att rösta annorlunda än vad familjen traditionellt har gjort. Individen följer de kollektiva förväntningar att dela samma värderingar och ideologier som de manliga familjemedlemmar har gjort tidigare.

Kvinnor inom polisen
I vårt projekt Women´s Rights – from Concept to Albanian Reality, informerar vi om resolution 1325 i nio distrikt i landet. Några distrikt koordinerar nu för sina lokala handlingsplaner för genomförandet av resolution 1325. Planerna är tänkta att innehålla utbildning av polisen eller samordning civila samhällsorganisationer. Visionen om en framtida handlingsplan för resolution 1325 är att den har fokus på en reformen av säkerhetssektorn för genomförande av jämställdhetsintegrering.

Inom den albanska polisen startade en rekryteringsprocess av kvinnor för några år sedan, och sedan dess har kvinnliga trafikpoliser varit synliga på gatorna och vunnit förtroende. Kvinnliga poliser uppfattas på ett annat sätt än manliga, de misstänkliggörs inte för att ta emot mutor och utövar inte hot mot befolkningen. Men de kvinnliga poliserna stannar inte inom polisväsendet för en längre karriär. De utbildningar som är en förutsättning för avancemang inom yrket innebär att bli placeerad på annan ort och kvinnor föredrar att inte lämna sina familjer. Arbetstiden är heller inte flexibel och kräver att de anställda arbetar skift på kvällar och helger, vilket är svårt när det inte finns någon barnomsorg tillgänglig. Genom att upprätthålla den här typ av system för att klättra i karriären, upprätthålls också diskrimineringen av kvinnor inom polisen.

Nationell handlingsplan för 1325
Sedan 2005 finns en anti-diskriminering och jämställdhetslagstiftning på plats. Den har åtföljts av nationella handlingsplaner, den senaste för åren 2016-2020. Resolution 1325 nämns inte, vilket Operation 1325 fortsätter kämpa för att förändra. Vad som är positivt är att den politiska viljan finns hos flera departement och dessutom har vice inrikesministern offentligt åtagit sig en ledande roll för arbetet för implementeringen av resolution 1325. Därför kan Operation 1325 idag delta i den diskussion som förs, kring hur en nationell handlingsplan för resolution 1325 kan genomföras.