Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Albanien firar att resolution 1325 tas upp i parlamentet!

I mars togs frågan om kvinnor, fred och säkerhet upp av det albanska parlamentet och civilsamhällets utkast till en inter-institutionell handlingsplan för 1325 presenterades. Det var en stor framgång för koordineringsgruppen som arbetat i flera år för att lyfta behovet och kunskapen om 1325 i Albanien.

Under de tre gångna åren har Operation 1325 arbetat mycket nära den albanska kvinnoorganisationen AWSP som är aktiva i de flesta distrikt i landet. Genom framgångsrikt samarbete har vi nått hundratals aktivister och beslutsfattare i kommuner, distrikt och på nationell nivå. Vi har träffat grupper som utför ett oerhört viktigt arbete för kvinnor, flickor och barn, för sexuella och reproduktiva rättigheter, för funktionshindrade, för etniska minoriteter m.fl. De samtal vi lett har ökat engagemanget för resolution 1325 och grundidén att kvinnor har rätt att delta i beslut om fred och säkerhet som en förutsättning för en hållbar fred, grundad i demokrati. I Albanien i stort och i synnerhet för kvinnor, är försörjning, ekonomisk utveckling och egenmakt de mest akuta problem som måste åtgärdas. Sexuellt och könsbaserat våld mot kvinnor är en direkt konsekvens av ojämlikheten och är tyvärr fortfarande mycket utbrett. Kvinnors rätt till deltagande skyddas genom lagstiftning men implementeras inte i tillräckligt hög grad. Vår samarbetspartner AWSP, vidhåller att säkerhet måste inbegripa hur människor försörjer sig, hur naturen skyddas och hur livsmedel produceras, vilka är viktiga frågor som engagerar befolkningen. Bland albaner finns det idag mer förståelse för att resolution 1325 är en rättighetsfråga som handlar om rätten att delta och rätten till att definiera fred och säkerhet på ett sätt som är relevant för Albanien.

Det unika med arbetet i Albanien, som uppmärksammats bland internationella organ, är att arbetet kring 1325 haft ett underifrån-uppåt arbetssätt. Koordineringsgruppen har presenterat en inter-institutionell handlingsplan som inkluderar fler departement och myndigheter än vanligt. Dessutom har informationskampanjer och utåtriktad verksamhet resulterat i att det redan finns lokala distrikt som samlar koordinationsgrupper och som tagit med 1325 i sin budget för jämställdhetsarbetet.

AWSP har gett i uppdrag åt en jurist och erfaren politisk representant att skriva ett utkast till en nationell handlingsplan. Den innehåller främst målsättningar om polisens och försvarets uppgift att integrera genus i sina operationer, att öka utbildningsmöjligheter för kvinnor och män i SRHR och att rapportera om utveckling. Operation 1325 har gett ut granskningsrapporten om Albaniens implementering av kvinnor, fred och säkerhetsagendan, Women Count Albania vilket ger en god grund till påverkansarbete och fördjupad kunskap.

Vårt samarbete har lett till mer förståelse för att kvinnor har rätt att delta i de politiska besluten och vi är glada att vi varit en del i att civilsamhällets utkast på en handlingsplan för resolution 1325 nu tagits upp i parlamentet. Ett fredligt och säkert Albanien för alla, män, kvinnor, pojkar och flickor ur alla regioner och grupper, är på väg!